ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

ПРЕДМЕТ

Със съгласието на Клиента/Купувача с тези условия и направена поръчка/покупка от разстояние, както и предоставянето на лични данни, настоящият документ представлява едновременно общите условия и условията на ползване на www.mycalma.com , собственост на “Авлав“ ООД, които уреждат правилата за използването на уебсайта www.mycalma.com , както и (2) споразумението (устно или писмено) между продавача и клиента за покупко-продажба чрез информационния уебсайт www.mycalma.com или физически (от търговския обект с адрес гр. София, бул. Климент Охридски 105), което ще има силата на договор – т.е. приемане на тези общи условия (при направена поръчка от разстояние и даване на съгласие за ползване на услугите и закупуване на продукт/и от страна на Клиента и предоставяне на лични данни на Администратора/обработващия лични данни за изпълнение описаните тук конкретните цели). С приемането Вие се се съгласявате вашите данни да бъдат използвани от страните, описани тук, за посочените цели и с вас да се свързват по споменатите канали. Ние не носим никаква отговорност за щети, възникнали от неверни или непълни данни, предоставени ни от Клиента.  

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

 1. “Авлав“ ООД, регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност, BG206387171, нар. „Собственик“/ „Продавач“/ „Търговец“/www.mycalma.com“,   със седалище гр. София, бул. Климент Охридски“ 105, , Тел: +359 888667287, имейл info@mycalma.com
 2. “Авлав“ ООД администрира доменйна www.mycalma.com, под формата на уебсайта www.mycalma.com
 3. Можете да се свържете с “Авлав ООД тук: офис гр. София, бул. „Климент Охридски“ 105, Тел: +359 888667287, email info@mycalma.com


ДЕФИНИЦИИ

Клиент/Купувач – лице на или над 18 г., което е приело упоменатите тук условия за покупко-продажба от разстояние или на място от търговския обект..

Клиент – всяко физическо лице, което използва уебсайта www.mycalma.com по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави запитвания по имейл, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия.

Продавач – “Авлав” ООД | mycalma.com

Заявка – комуникационна форма между Продавача и Клиента, чрез който Клиентът заявява намерението си за купуване на стоки/услуги.

Продукт(-и) / Стока(-и) – всеки предмет на договор (устен или писмен като документ) за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача от разстояние или на място в търговския обект в гр. София, бул. „Климент Охридски“ 105,

Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване.

Съдържание:

 • цялата информация на уебсайта www.mycalma.com, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Клиента чрез електронни или други средства за предаването ѝ от разстояние;
 • информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
 • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;
 • данни относно Продавача.

Транзакция – действието от страна на Авлав ООД | mycalma.com по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или не сключване на договор за покупко-продажба, осъществявано по банков път.

Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.

Общи положения

Ползвателят се съгласява с настоящите общи условия на Търговеца, като ги приема безусловно и поема задължението да ги спазва. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото едностранно да обновява, допълва или променя настоящите Общи условия, както и структурата на своята Интернет страница. Тези общи условия са задължителни за всички клиенти.

Всяко използване на уебсайта и услугите ни означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

Общите условия могат да бъдат обновявани, допълвани и променяни едностранно, по свое усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт, както и структурата на Интернет страница www.mycalma.com от Собственика – фирма Авлав ООД | mycalma.com, по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно.

Във всеки един случай на промяна на общите условия Авлав ООД | mycalma.com ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в уебсайта www.mycalma.com . В този смисъл, Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на уебсайта при всяко негово ползване.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на уебсайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

Авлав ООД | mycalma.com полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена на уебсайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, се уточнява, че изображенията на продуктите могат да имат илюстративен и насочващ характер, съответно понякога доставените продукти могат да се различават от изображенията. Молим да попитате за такава информация преди да закупите определен продукт. Всички изображения, поместени на уебсайта имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлагания Продукт и може да не го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Продуктите да не отговарят на външния вид/цвят или т.н. на съответния Продукт. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия, отговорността в случая е на официалния представител/вносител на Продукта, който предоставя и цялата информация за артикула, поместен тук.  

Характеристиките или цените на продуктите, описани в уебсайта, могат да бъдат променяни от Продавача по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Авлав ООД | mycalma.com предварително се извинява на своите Клиенти.

Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, ние се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта.

Уебсайтът www.mycalma.com може да съдържа линкове към други сайтове. Авлав ООД | mycalma.com не носи отговорност за политиката на конфиденциалност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях. 

Сключване на договор

Клиентът заявява желанието си да поръча и закупи Продукт (когато е от разстояние) като направи Запитване/Поръчка по имейл или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на Авлав ООД | mycalma.com от негово име. Ние ще уведомим Клиента за регистриране на Поръчката му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Авлав ООД | mycalma.com прави по електронен път (имейл) или по телефона. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само, поради изчерпване на складовата им наличност, например. При всички случаи се уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез телефонно обаждане от страна на сътрудник на фирмата/ или SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане или е изпратен.

Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях. Повече за начините на плащане можете да откриете.

Политика за продажби

Достъпът до уебсайта с цел информиране и изпращане на конкретна заявка/запитване за продукт е позволен на всеки Клиент според общите условия тук. Авлав ООД | mycalma.com си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на фирмата по какъвто и да е начин. Авлав ООД | mycalma.com не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на уебсайта начини за контакт в раздел „Контакт с нас“ / „За контакти“.

Авлав ООД | mycalma.com може да публикува рекламна или промоционална информация за Продуктите и/или за предлаганите от него промоции на уебсайта, за определен период от време. 

Всички цени на Продуктите на уебсайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси. 

В случай на плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка, по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от дадена банка. Същото важи и за транзакциите, които ние правим към Клиента, независимо дали правим това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния, или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова ние препоръчваме на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при плащания чрез банка, или за поръчките, платени с наложен платеж (освен ако няма изрично поет ангажимент от Продавача за поемане на такива такси или такси за доставка на дадения продукт). 

Използване на подизпълнители

Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по закон и по договора за покупко-продажба (когато е от разстояние,), без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Купувачът се смята за уведомен, след като е се е запознал с условията, описани в този документ. Продавачът няма да носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

Право на интелектуална или индустриална собственост

Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на уебсайта, са собственост на фирмата. Собственикът Авлав ООД | mycalma.com си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с уебсайта www.mycalma.com, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии и отношения от всякакъв вид или по какъвто и да е друг законосъобразен начин. 

Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в този документ. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил съгласие от Собственика за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването му, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Продавача и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Авлав ООД | mycalma.com, който има право да потърси отговорността на Клиента за това. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Продавача няма да се счита за съгласие от страна на Авлав ООД | mycalma.com да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Авлав ООД | mycalma.com  

Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Собственика. 

ПОРЪЧКА

Можете да изпратите запитване за информация относно всички предлагани от нас продукти на e-mail: info@mycalma.com, да се свържете директно с нас на посочения телефон за контакти: +359 888667287 или да заповядате на място в магазина ни. Забележка* не е отговорност на магазина да гарантира пригодност на която и да е стока за каквото и да е лично приложение, т.е. преценката за пригодност на продукта е изцяло на купувача. Потвърждавайки поръчката от клиента, фирма Авлав ООД | mycalma.com потвърждава доставката само на един брой от съответния Продукт. Останалите бройки от въпросния модел Продукт ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Продавача във връзка с поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Продавача да предостави евентуално тези данни на съответния подизпълнител/партньор/доставчик/куриер, чрез който фирмата ще изпълни поръчката. С изпращането на поръчката, когато е за друго населено място, Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента заявка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане/отказ от страна на банковата институция за отпускане на стоков кредит на Клиента/ при постъпило такова искане;
 • осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача;
 • предоставените от Клиента данни са непълни и/или грешни;

Когато Продавачът е направил неуспешен опит да достави поръчания от Клиента Продукт, той има право да поиска заплащане/компенсиране на разходите от страна на Клиента.

Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Продавача, в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ (14 дни след покупката при изпълнение на определени условия), предоставен му от Продавача. Този срок започва да тече от датата на получаването на закупения Продукт от Купувача или трето лице, различно от превозвача. Клиентът следва да върне Продукта на адрес гр. София, бул. „Климент Охридски“ 105, (или по куриер за своя сметка), като междувременно уведоми Продавача за това на имейл info@mycalma.com и на телефон +359 888667287. Продавачът се задължава да възстанови платената му цена по Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е постъпило доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Продукти, които са ползвани, с нарушена опаковка или нарушения по корпуса, няма да бъдат приемани за връщане. Сумата за дадения артикул ще бъде възстановена по предоставения писмено от клиента IBAN на сметка, както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента/Продавача, освен ако банката, която го обслужва, не изисква някакви такси, чийто характер не зависят от волята и знанието на Продавача. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Продукти или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат всички Клиенти по отношение на стоките, предлагани от Авлав ООД | mycalma.com, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани. 

СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ/съгл. чл. 57: Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи: • при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

 • при доставка на Продукти, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност/експлоатация;
 • при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани със защита на здравето и безопасността при по-нататъшна експлоатация; Прочетете разделът Право на връщане. Правото на отказ от поръчка от разстояние е различно от правото за предявяване на рекламация. Запознайте се преди да предприемете стъпки. 
 • при доставка на Продукти, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; 
 • при всички други случаи, предвидени със закон.

СРОК НА ГОДНОСТ

Срока на годност на продуктите е обозначен на тях!

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ: Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на mycalma.com, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) регистриране на поръчки, вкл. от разстояние, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на информация или уведомления по имейл или чрез SMS, съобщения в социални мрежи; (3) осъществяване на вътрешнофирмени пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение. Клиентът се съгласява да предостави на Продавача неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със предлаганите стоки/продукти/услуги, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка от разстояние или на място в магазина. Авлав ООД | mycalma.com има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази доброволно споделена информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Продавачът може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, снимките, предложенията, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка с уебсайта / търговския обект или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със уебсайта. Продавачът няма задължение да пази така получената информация като конфиденциална, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство. С предоставянето на свои данни на Продавача (включително имейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват от Авлав ООД | mycalma.com или трети лица / партньори, които могат да бъдат куриери, доставчици на счетоводни услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Авлав ООД | mycalma.com може да разработи общи програми за офериране на Продуктите на пазара и др. С предоставянето на свои лични данни на Продавача (Авлав ООД | mycalma.com), Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на Продавача, и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати тук и според настоящето законодателство.

ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ: Цените на Продуктите, обявени в уебсайта www.mycalma.com, са крайни, валута: лев, и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са упоменати. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактура (не важи при издаване на касов бон в търговския обект) в съответствие с действащото българско законодателство. Продавачът ще издаде на Клиента документ за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена му от Клиента. Продавачът издава платежен документ за всяко плащане, чрез което Клиентът си е закупил Продукт, предлаган от фирмата. Клиентът е съгласен да получи такъв и по електронен път, ако е необходимо. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните си при евентуална промяна. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка и фактура, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна. В случай, че в информацията от Клиента има предоставени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен от Клиента.

ДОСТАВКА НА СТОКИ в друго населено място: Продавачът се задължава да доставя поръчаните и закупени продукти сам или чрез куриерска фирма на адрес (когато е в друго населено място), посочен от Купувача, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на тел: +359 888667287 и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо. Забележка* Доставката на високогабаритни стоки може да се забави 14 дни или според актуалното пояснение относно конкретен продукт в сайта.  

ГАРАНЦИИ: Продавачът предлага всички Продукти със срок на годност в съответствие с действащото законодателство. Потребителят има грижата да предяви рекламация пред търговеца за дефектната стока. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Купувачите следва да се свържат с Продавача на посочените данни за контакт в настоящите Общи условия. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по имейл. Формулярът за упражняване на правото на отказ може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/, тъй като………………………………………………………………………..

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера/ако се позлва такъв.

ОТГОВОРНОСТ: Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА: Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на задълженията си, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

Право на връщане: Правото за връщане на стока, закупена от разстояние или извън търговски обект, обаче, е различно от правото за предявяване на рекламация във връзка с установен дефект, независимо от това дали стоката е придобита от традиционен физически магазин или от разстояние. Ако размислите и не сте доволни от закупения продукт, можете да го върнете в срок от 14 дни от доставката му. Начинът, по който да направите това зависи от вас. Продавачът предоставя възможност за връщане на продукти като попълните формуляр за връщане (поместен по-горе). Имайте предвид, че транспортните разходи за връщане на продукта се поемат от Клиента/Купувача. Някои продукти не могат да бъдат върнати и информацията за тях можете да намерите по-долу. Поради тази причина, преди да върнете един продукт, прочетете подробно условията за връщане в този документ. Срокът, в който можете да върнете продукт, закупен от разстояние, е 14 дни и е нужно да прочетете условията за връщане. Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние/договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставката в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно. 14-дневният срок започва да тече от датата на: сключване на договора – при договор за услуги; приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача. В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 30 дни, считано от датата, на която е бил уведомен писмено за решението на потребителя да се откаже от договора и е получил стоката обратно и се увери в изрядния й и безопасен търговски вид, заедно с всички съпътстващи я документи, търговецът възстановява сумата от продажбата по предоставената сметка на потребителя. 

На какви условия трябва да отговаря продуктът: Общи условия за връщане, които се прилагат за всички категории (различни от условията за рекламация и искане за поправка на дефектирал продукт по време на гаранционния срок). Продуктите, закупени от разстояние, могат да бъдат върнати в срок от 14 дни от датата на получаване на пратката, независимо дали е от физическо или юридическо лице. За да е валиден формуляра за връщане, той трябва да бъде попълнен до 14 дни от дата на доставка на продукта. Всички върнати продукти трябва да бъдат в същото състояние като при доставката. Няма да бъдат приемани продукти, които са били монтирани, експлоатирани, разглобявани/поправяни от неупълномощено лице или които са повредени волно или неволно от Клиента, такива с увредена или нецялостна предпазна опаковка, със следи от износване или прекомерно използване, с одрасквания, със следи от удари (напр., но не само – механични/ електрически шокове), което би било и предпоставка за неизправност на продукта и съответно опасност за живота и здравето на позлвателите. Няма да се приемат и продукти, които не са придружени от всички аксесоари, с които са били доставени. Продуктът се връща в оригинална опаковка, придружена от непокътнатите етикети, оригиналната гаранция, в случай, че е била издадена от производител/дистрибутор, и всички документи, с които е доставен продукта. Клиентът има право да не пази оригиналната опаковка, ако само предяви претенции за поправка на дефектирал продукт в гаранционния срок и не желае да го връща изцяло. В случай, че доставеният от нас продукт е бил придружен от подарък, когато се връща продукта, трябва да се върне и подаръка. В случай, че са закупени повече от един еднакви продукти и желаете да върнете два или повече от тях, само един от тези продукти може да бъде отварян. Останалите трябва да са със запечатана опаковка. В противен случай няма да бъдат приемани. Продавачът има задължението да приведе стоката в съответствие с Договора за продажба в 30-дневен срок. Продавачът не носи отговорност за промяна на личното мнение на Купувача. Например: купувачът е заявил и получил червена пелетна камина, монтирал я е и я използва вече известно време, но в последствие решава, че не е доволен от цвета, който не съответства на новобоядисаната стена в хола му. Има ли право да върне камината и да изиска заплатената сума? Отговор: Не. Може да предяви рекламация относно работата й (ако има някакъв производствен дефект или несъответствие с договора за продажба), но не и заради променено лично убеждение, при положение, че вече е монтирана и използвана. Безопасността е най-важна. Моля, имайте предвид, че правото на отказ от поръчка съществува, за да ви позволи да се запознаете със стоката по същия начин, както в реален магазин, а не да я използвате безплатно в продължение на 14 дни. 

фЗадължително е продуктът, който желаете да върнете (а не просто да се отремонтира при възникнал проблем в рамките на 30-дневен срок) и за който да бъде изплатена сумата обратно, да бъде опакован в оригиналната си опаковка за безопасно транспортиране. Продуктът, който желаете да върнете, трябва да бъде опакован подходящо за транспортиране (по същия начин, по който е бил доставен, с всичко съпътстващо, изпратено и получено с него). В случай, че е разопакован, можете да го върнете само, ако Не е бил монтиран или използван и подходящо опакован с цел обезопасяване. NB! Разпоредбите за право на отказ не се отнасят за следните случаи: за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договора бъде изпълнен изцяло от търговеца; за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ; за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на експлоатация; за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето/безопасна по-нататъшна експлоатация; за доставка на стоки, които след като са били доставени поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършването на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни  услуги или стоки.

ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

Ние, от mycalma.com, се стремим към бързина и професионализъм при доставката на Вашите поръчки, затова ползваме услугите на куриерска фирма “Спиди”.  

Доставяме до всяка точка на България в рамките на 1-3 работни дни. Може да получите пратката си до точно посочен от Вас адрес (независимо дали домашен или служебен) или до офис на „Спиди“ в съответното населено място. Този срок може да бъде удължен по време на по-натоварени кампанийни периоди, национални празници или лоши метеорологични условия.

За поръчки над 20 лева доставката е винаги безплатна! 

За поръчки под 20 лева доставката е за сметка на клиента. Цената на доставката до офис на Спиди е около 5лв., а до Ваш личен адрес се оскъпява с до 2лв. Посочените цени са ориентировъчни.

Стойността на поръчката се заплаща на куриера в брой или на ПОС терминал при получаване на пратката (наложен платеж), или предварително на сайта ни с Вашата банкова карта.